Vezetési stílus és vezetői modellek a gyakorlatban. Minden vezető vágya, hogy az általa vezetett csoport minél sikeresebb legyen. E cél elérése érdekében a vezetők különböző módszereket és eszközöket alkalmaznak, több-kevesebb eredménnyel.

Vezetési stílus

Tekintélyelvű / autoriter vezetési stílus

Az ilyen vezető törekszik arra, hogy az irányítást teljes mértékben kézben tartsa. A döntéseit önállóan hozza meg, anélkül hogy előtte egyeztetne az általa vezetett csoport tagjaival. Ennek megfelelően az elérendő célokat is egyedül fogalmazza meg, és az elérésükhöz vezető utat is ilyen módon dolgozza ki.

Az autoriter vezető, mint ahogy a megnevezés is sugallja, jelentős tekintéllyel bír a csoporttagok körében, amely alapvetően korlátozza a vezető és a beosztottak közti kölcsönös párbeszéd lehetőségét. Az ilyen légkörben dolgozó törekszenek arra, hogy megfeleljenek a felülről jövő elvárásoknak, és egyéni céljaikat alárendelik a felsőbb utasításoknak.

A tekintélyelvű főnök a döntéshelyzetben gyorsan tud reagálni, mivel nem veszi figyelembe a csoporttagok szempontrendszerét.

Demokratikus vezetési stílus

Az autoriter vezetővel szemben a demokratikus vezető döntéseibe bevonja a közösségét. Amellett, hogy az irányítás mindvégig az ő kezében van, lehetőséget teremt a csoport tagjai számára, hogy megfogalmazzák véleményüket, hangot adjanak céljaiknak. A demokratikus alapokon nyugvó döntéshozás időigényesebb, mint a tekintélyelvű vezetés, ugyanakkor jobban szolgálja a csoport érdekeit. 

A demokratikus vezetői stílus erénye abban áll, hogy teret enged a csoport akaratának, mégsem csúszik ki a kontroll a vezető kezéből.

Ha a dolgozók úgy érzik, hogy véleményük meghallgatásra talál, kezdeményezőbbe válnak. Jobban sajátjukénak tekintik az elvégzendő feladataikat, ha javaslatokkal élhetnek, illetve jobbító, kreatív ötleteiket megvalósulni látják. Ebben az esetben motivációjuk töretlen marad és munkavégzésük hatékonyabbnak bizonyul.

A demokratikus vezető erősségei közé tartozik a kiváló együttműködési készség, mely által képes összhangot teremteni saját elképzelései és a csoport akarata között. 

Laissez-faire vezetési stílus

A laissez-faire stílusú vezető, a demokratikus modellel ellentétben nem tartja kézben a vezetést, a döntéseket rábízza a csoport tagjaira. Megengedő stílusa sokszor szimpátiát kelt a beosztottakban, mert így mindenki úgy érezheti, azt tehet, amit akar. A dolgozói elégedettség akkor törik meg, ha a laissez-faire stílusú vezető nem képes úrrá lenni a csapaton belüli nézetkülönbségeken. Ilyenkor konfliktusokkal tűzdelt, kaotikus helyzet állhat elő, melyben a beosztottak elvesztik biztonságérzetüket. Annak ellenéré, hogy véleményük meghallgatásra talál, és kreativitásuknak szabad utat engedhetnek, nem látnak maguk előtt stabil jövőképét, a fejlemények alakulása bejósolhatatlannak és esetlegesnek tűnhet számukra.

Vezetői modellek összevetése

Mindhárom vezetői modellnek vannak értékes elemei, melyek jótékony hatással vannak a közösségre, ugyanakkor nem minden helyzetben alkalmazhatók sikeresen az egyes vezetői stílusok. Ha például kiemelten fontos a gyors döntéshozásra való képesség, az autoriter vezetési mód lehet célszerű. Legtöbb esetben a hosszú távú érdekek és a dolgozók motiváltságának a fenntartása a demokratikus vezetési stílust teszi indokolttá. A laissez-faire vezetés abban az esetben válik be, ha a cél a dolgozók egyéni rátermettségének fejlesztése. Ha szabad teret kapnak a csapattagok az elképzeléseik megvalósításához, mindinkább képesek lesznek önálló és felelősségteljes döntések meghozatalára.

Az adott helyzetben megfelelő vezetői stílus kiválasztásához, illetve a szükséges vezetői készségek elsajátításában sokat segíthet a vezetői coaching.

Kálmán Judit, tanácsadó pszichológus, online coachVezetői coaching – online pszichológiai tanácsadás és coaching

Telefonszám: +36 70 254-5482

E-mail cím: info@homepszichologus.hu